Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » עיכוב הליכים לקטין בגין תיק מתקופת ההתנתקות

תיק פלילי 1292/05 (נוער - באר שבע).

כנגד הנאשם (קטין) הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של התנהגות פרועה במקום ציבורי, אשר בוצעה, לכאורה, בתקופת ההתנתקות.

בעקבות הבקשה לעיכוב הליכים שהגיש עורך דינו של הנאשם ליועץ המשפטי לממשלה הוחלט על ביטול כתב האישום כנגד הנאשם.