Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום בעבירה של אלימות כלפי בת זוג

תיק פלילי 1202/05 (שלום - אשקלון).

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירת אלימות כלפי בת זוגו.

לאחר משא ומתן עם התביעה הוחלט על ביטול כתב האישום כנגד הנאשם.