Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום לקטינה בגלל התיישנות התיק

ת"פ 45624-11-12 (נוער - באר שבע).

כנגד קטינה הוגש כתב האישום בבית משפט לנוער שייחס לה עבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות.

מדובר בכתב אישום שהוגש כשנה ושבוע לאחר קרות האירוע שנטען בכתב האישום. עורך דין ורניצקי העלה בבית משפט טענה מקדמית, לפיה כתב האישום כנגד הנאשם התיישן ולכן יש להורות על ביטולו.

יצוין, כי ככל שמדובר בקטינים, קיימת חובה בחוק הנוער להגיש כתב אישום תוך שנה מיום האירוע, ולא ניתן לאחר מועד זה, אלא במקרים חריגים, ובאישור היועץ המשפטי לממשלה בלבד.

בית המשפט לנוער קיבל את עטנת ההתיישנות והורה על ביטול כתב האישום כנגד הנאשמת.